Vanliga frågor

Här besvarar vi vanliga frågor vi får om solceller. Om du söker mer information så rekommenderar vi dig att besöka solcellsbloggen.

Hur ansöker man om solcellsstöd?

Det finns två sätt att ansöka om det statliga solcellsstödet. Det första sättet är att besöka boverket.se där du med hjälp av BankID loggar in och ansöker online. Har du sökt via Boverkets e-tjänst så kan du också logga in och följa ditt ärende medan det handläggs, samt komma med eventuella kompletteringar till din ansökan i efterhand.

Den andra metoden för att ansöka om solcellsstöd är via denna blankett. Blanketten innehåller tydliga anvisningar hur den ska fyllas i på sida tre och du skickar den sedan till Länsstyrelsen via post.

Solcellsstödet betalas alltid ut efter att solcellsanläggningen är installerad och inköpt, vilket i praktiken innebär att du först kommer får betala hela summan för anläggningen och i efterhand få tillbaka 20 procent av totalkostnaden.

Vad kostar solceller per kW?

Vad priset för solceller blir per kW beror på vilken modell som du väljer och vilken storlek som du vill ha på din solcellsanläggning. Generellt så blir en solcellsanläggning billigare per kW om du köper en större anläggning, vilket i sin tur gör att priset för en liten solcellsanläggning kan bli mycket dyrt.

Därför så kan det vara lönsammare att köpa en lite större solcellsanläggning som kanske kan producera 50 procent av din fastighets energiförbrukning än en mindre, som kostar mer och dessutom ger mindre avkastning.

Energimyndigheten redovisar att en solcellsanläggning har idag ett genomsnittspris på 23 750 kronor per kW, vilket gör att en kvadratmeter med solceller kostar cirka 3 400 kronor. Om du köper en större solcellsanläggning på åtminstone 10 kW så kan priset per kW sjunka ned till 15 000 kronor upp till 20 000 kronor per kW. Om du dessutom ansöker om och får ett solcellsbidrag beviljat så blir det slutliga priset cirka 3000 – 4 000 kronor billigare per kW, cirka 13 000 upp till 16 000 kronor per kW för en solcellsanläggning på 10 kW.

Idag så finns det ett stort antal leverantörer av solceller som säljer ett flertal olika modeller av solceller. Det kan därför vara värt att ta in många offerter då du ska köpa en solcellsanläggning så att du kan jämföra priser. Det kan skilja så pass mycket som upp till 50 000 kronor för en solcellsanläggning på 10 kW vilket gör det värt att vara extra noggrann då du ska välja en solcellsleverantör.

Kan man ha solceller på ett platt tak?

Ja, det går att installera solceller på ett platt tak, dock så använder man då en ställning där solceller kan installeras med rätt lutning mot söderläge för att erhålla bästa effekt. Om du istället lägger solpanelerna platt på det platta taket så kommer du att tappa massa effekt vilket gör att din solcellsanläggning inte blir lika lönsam som du hade planerat.

Alternativet till att montera solceller på ett platt tak är att installera dessa på marken istället. Då använder du dig av en ställning som gör att du kan montera solcellerna med rätt lutning och därmed få ut full effekt genom dina solceller. Det kräver dock att du har en större yta ledigt på tomten som inte ligger i skugga.

Hur många solpaneler bör jag installera?

Hur många solpaneler du bör installera beror dels på hur stort takutrymme som du har men det är också en ekonomisk fråga. Rent generellt så är det ur en ekonomisk synvikel bäst att installera solceller som producerar cirka 50 procent av fastighetens elförbrukning. För en mindre fastighet som drar cirka 10 000 till 15 000 kWh så räcker det med att investera i en solcellsanläggning på 5 kW, vilket består av cirka 20 solpaneler.

En solcellsanläggning på 5 kW producerar cirka 5 000 kWh per år, vilket innebär att du producerar egen el som motsvarar mellan 33 upp till 50 procent av fastighetens elförbrukning. Det innebär att du kan spara in upp till halva din fastighets elkostnad.

För en mellanstor fastighet som förbrukar mellan 20 000 upp till 25 000 kWh per år så bör du installera en solcellsanläggning på 10 kW, vilket motsvarar cirka 40 solpaneler. Med en solcellsanläggning på 10 kW så kommer du att kunna producera upp till 10 000 kWh per år, vilket räcker för att täcka upp halva din fastighets elförbrukning.

En del av den elektricitet som du producerar kommer att bli ett överskott, då fastigheten mellan varven inte kan använda all den elektricitet som din solcellsanläggning producera för stunden, vilket då istället säljs på elmarknaden.

Vilken lutning & väderstreck är bäst för solceller?

När man installerar solceller på ett tak så ska de alltid installeras mot väderstrecket söder där solcellerna kommer att kunna erhålla maximalt med solbestrålning och därmed kunna leverera maximalt med effekt.

Taket får inte ligga i skugga från större byggnader eller träd utan det ska vara fri väg mellan taket och solen under hela dagen. Det går att installera solceller även i andra väderstreck men då får du endast ut en begränsad mängd med elektricitet från dina solceller.

Takets lutning bör vara mellan 20-40 procent för att få ut den bästa effekten från solcellerna. Det finns ställningar som man först monterar på taket som sedan solpanelerna installeras på för att få den bästa lutningen. Dock så går det att installera solceller på tak med mindre lutning och till och med platta tak men då får man inte ut maximal effekt.

Om taket har en dålig lutning eller om det inte finns plats att installera solpaneler på den sida som vetter mot söder så kan du också installera solceller på marken, om du har lite yta över på tomten. Då sätter man upp en ställning på marken som vetter mot söder och där solcellerna sedan placeras. När solcellerna installeras på marknivå så behöver du kontrollera så att de inte skyms av buskage, träd eller andra byggnader.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2)?

Ett genomsnittligt pris för solceller per kvadratmeter (m2) är cirka 2650 kronor. Det innebär att en anläggning på 20 solpaneler, vilket mostvarar 30 kvadratmeter, kostar ungefär 80.000 kronor inklusive installation efter solcellsbidraget.

Det finns många faktorer som kan påverka priset på en solcellsanläggning såsom styrka eller fabrikat på panelerna samt själva installationens förutsättningar.

Om du vill få det exakta priset per kvadratmeter på dina solceller, skapa en offertförfrågan hos oss så får du tre skräddarsydda offerter helt kostnadsfritt ifrån leverantörer i din kommun.

Kan man lagra el från solceller?

En solpanel består av en framsida av glas och en baksida. När framsidan belyses av solens strålar så skapar en elektronisk spänning mellan framsidan och baksidan. Denna spänning fångas upp av en metallkabel, som är seriekopplad med alla solpaneler på taket.

Den likström som har skapats förs sedan vidare till en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström. Växelström kan användas direkt av din fastighet eller skickas vidare ut på elnätet för försäljning, om din fastighet inte förbrukar elektriciteten själv. 

En solcellsanläggning lagrar därmed inte den elektricitet som den producerar utan all elektricitet måste förbrukas av fastigheten i realtid medan överskottet av den elektricitet som du tillverkar säljs på elmarknaden.

Dock så går det att lagra elektricitet som man producerar genom att använda sig av batterier. Det innebär att du kan använda din egen elektricitet även efter att solen har gått ned och solcellerna har upphört att producera elektricitet. Normalt så är lagringstiden av elektricitet cirka 4-5 dagar, vilket innebär att du inte kan lagra elektricitet i batterier under sommaren för att använda dessa sedan under vintern.

Det pågår flera stora projekt där man lär sig mer om batterilagring i flera kommuner vilket säkerligen kommer att kunna leda till att det kommer bättre lösningar för att lagra den elektricitet som du producerar genom dina solceller.

Vad har solceller för livslängd?

Solceller har normalt en livslängd på minst 25 år men sannolikt så kan solceller producera elektricitet i minst 30 år eller mer.

När du köper solceller så får du en produktgaranti som normalt brukar vara på mellan 10-15 år. Denna garanti gäller om solcellerna upphör att fungera under denna tid.

Utöver det så får du också en effektgaranti som hos många solcellsleverantörer är på upp till 25 år. Denna garanti gör att du garanteras att dina solceller kommer att kunna producera elektricitet i 25 år framåt med en effektminskning på maximalt 10-15 procent under denna tid.

Det innebär att du kan vara säker på att dina solceller kommer att fungera och producera el för din fastighet i minst 25 år framåt, dock med en liten effektminskning. Trots effektminskningen så kommer din investering att ge en bra avkastning även efter 25 år.

Vad är en växelriktare?

En växelriktare krävs för att kunna omvandla den likström som skapas av solpanelerna till växelström, som sedan direkt kan användas av din fastighet. En växelriktare har också ytterligare en uppgift och det är att belasta solcellerna så de optimeras och därmed levererar maximal effekt från solens strålar, vilket ger än mer producerad elektricitet.

Växelriktaren är en vital del i en solcellsanläggning och därför så är det viktigt att du väljer en växelriktare som klarar av den mängd elektricitet som dina solpaneler levererar. Växelriktare finns som enfas och trefas och vilken storlek du behöver för din solcellsanläggning kan din solcellsleverantör informera dig om.

Det är också viktigt att en växelriktare är anpassad för de solceller som du installerar så att den inte läcker elektricitet. Verkningsgraden på en växelriktare är cirka 95 procent vilket innebär att du normalt tappar 5 procent av den elektriciteten som du producerar. Har du fel växelriktare så kan tappet bli mycket större, vilket är onödigt. Du bör också kontrollera att den växelriktare som du ska använda inte har för stor störningsprocent.

Upp till 10 procent så levererar växelriktaren mycket bra elektricitet, upp till 20 procent är godkänt och om den ligger på över 20 procent så kommer din växelriktare att skapa en stor del elektricitet av sämre kvalité.

En växelriktare har vanligtvis en livslängd på mellan 12-15 år och är normalt den enda del i din solcellsanläggning som du behöver byta ut under solcellernas livslängd.

Är solceller lönsamt?

Att investera sina pengar i en egen solcellsanläggning är definitivt lönsam men på sikt. En investering i solceller ger ingen snabb avkastning på det investerade kapitalet men över tid så ger det en mycket bra avkastning i form av minskade energikostnader för din fastighet.

Om du investerar i en solcellsanläggning som producerar elektricitet som motsvarar hälften av din fastighets elförbrukning så kommer du att betala bara hälften av den elektricitet som din fastighet förbrukar. Om din fastighet förbrukar 20 000 kWh per år och dina solceller producerar 10 000 kWh per år så kan du spara upp till 12 000 kronor per år i minskade elkostnader, om en kWh kostar 1,20 kronor.

Vid ovanstående förhållanden så kommer din solcellsanläggning ha en återbetalningstid på cirka 10 år och därefter så kommer du under minst 15 år reducera dina elkostnader med cirka 12 000 kronor om året.

Det innebär att du under 25 år får en avkastning på cirka 180 000 kronor på dina investerade 120 000 kronor för solcellsanläggning på 10 kW. Dessutom så kan din solcellsanläggning bidra till att höja värdet på din fastighet, om du i framtiden kommer att sälja din fastighet.

Om du dessutom erhåller ett solcellsbidrag på 20 procent från Energimyndigheten så blir din investering än billigare och än mer lönsam.

Vad har solceller för miljöpåverkan?

Solcellerna påverkar miljöpåverkan på två sätt, dels i samband med tillverkningen av solceller och dels när solcellerna används för att producera elektricitet. Tyvärr så används inte solceller för att producera den energi som krävs för att tillverka solceller. Solceller tillverkas dessutom i länder där fossila bränslen används vilket innebär att tillverkningen av solceller inte är miljövänlig.

En solcellsanläggning behöver vara i drift i 3-4 år för att kompensera de utsläpp som sker i samband med tillverkningen av solcellsanläggningen. Därefter så är solceller det mest miljövänligaste sättet att producera elektricitet, tillsammans med vindkraft och vattenkraft.

Elektricitet som produceras med solceller räknas som grön el vilket innebär att solceller inte påverkar varken miljön eller klimatet. När du använder solceller för din fastighet så bidrar du till en bättre och renare miljö. Den elektricitet som du får över, som fastigheten inte använder, säljs på elmarknaden. Det innebär att du också är en leverantör av grön el vilket i sin tur gör att andra får tillgång till din miljövänliga elektricitet.

Om fler privatpersoner, företag och myndigheter börjar använda sig av solceller så skulle det bli en märkbar påverkan på klimathotet samtidigt som vi alla skulle få en renare miljö att leva i.

Kan man ha solceller istället för takpannor?

Nej, solceller kan aldrig ersätta takets ytskikt utan solceller ska placeras ovanpå takets ytskikt, som kan bestå av takpannor eller plåt. Om fastigheten idag saknar eller behöver byta ut takpannorna så ska detta göras innan du monterar solpanelerna. Därefter så kan solpanelerna monteras på taket.

Idag så finns det dock alternativ till solpaneler och det är takpannor eller plåt med integrerade solceller. Då får taket ett vanligt utseende som inte skiljer sig speciellt mycket från ett vanligt tak men varje takpanna innehåller en solcell som fångar upp solens bestrålning och omvandlar detta till elektricitet.

Takpannor med integrerade solceller kallas vanligtvis för solcellstak och finns idag att hitta i en mängd olika utföranden och färger, vilket gör att du kan lägga ett tak som inte nämnvärt skiljer sig från omgivningens tak men som producerar elektricitet.

Om du behöver byta ut takpannorna på taket och även planerar att installera en solcellsanläggning så kan det blir billigare om du väljer att investera i ett solcellstak. Då får du dels ett nytt tak som skyddar mot väder och vind men också solceller som är integrerade i takpannorna och som producerar elektricitet för din fastighet. Dessutom så får du en snyggare design på taket som smälter in bland de övriga husen i området.

Vad innebär solceller off grid?

Solceller off grid innebär att du blir helt självförsörjande då det kommer till din fastighets elförbrukning och därmed också helt klipper banden med ditt elbolag. Att ha en solcellsanläggning som kan producera en fastighets hela elförbrukning går idag men om du också ska vara självförsörjande och gå off grid så krävs det att du har batterier som lagrar den elektricitet som du inte använder för stunden.

Med hjälp av batterierna så kan du använda din egenproducerade el även efter att solen har gått ned för uppvärmning, belysning, tv och hushållsmaskiner.

Att vara helt självförsörjande kräver att du dels investerar i en solcellsanläggning som klarar av att producera den elektricitet som din fastighet förbrukar varje dag. Det krävs också att du investerar i batterier som kan lagra det överskott av elektricitet som du producerar och inte använder direkt så att du kan använda denna elektricitet under tider som din solcellsanläggning inte producerar någon elektricitet.

Ett problem med solceller off grid är att de batterier som finns på marknaden idag vanligtvis endast kan lagra elektricitet i 4-5 dagar. Det gör att det kan uppstå problem under vintern då du vanligtvis producerar betydligt mindre elektricitet än under sommaren, vilket kan ställa till det om elektriciteten inte räcker till för uppvärmningen av huset och allt annat som man behöver under denna mörka tid.

Vad är skillnaden på vanliga solceller & solcellstak?

Vanliga solceller består av en solpanel som har måtten 1 m x 1,6 m och som man placerar utanpåliggande på taket. Ett solcellstak består av takpannor eller en plåt där solcellerna har integrerats i takpannan eller plåten, oftast med samma färg. Detta gör att det är svårare att se att det finns solceller på taket samtidigt som huset får en snyggare takdesign.

Vanliga solceller bildar ofta en ruta på taket där man har installerat och seriekopplat kanske en 30 stycken solpaneler. Självklart så ser man direkt att det finns en solcellsanläggning installerad på taket och i vissa fall så kanske det inte är så snyggt om solpanelerna inte smälter in i takets övriga design.

Dock så brukar en vanlig solcellsanläggning med solpaneler vara det bästa alternativet om du vill få ut maximal effekt av din solcellsanläggning och samtidigt ha få detaljer som kan gå sönder.

Ett solcellstak installeras vanligast på nya hus som byggs eller på hus där man samtidigt som man ska installera en solcellsanläggning också behöver lägga om taket. Det finns idag ett flertal olika varianter av solcellstak och de vanligaste är tillverkade som tegelpannor eller plåt där solceller finns monterade inne i takpannan eller plåten. Ett solcellstak fungerar därför dels som takbeklädnad men också som en solcellsanläggning.

Ett solcellstak smälter lättare in och det är svårt att se att det finns solceller installerade på taket, vilket gör ett solcellstak lämpligt om man vill ha en snygg design på taket. Dock så är solcellerna mycket mindre än vad de är i en solpanel vilket gör att det blir många kopplingar mellan solcellerna. Dessutom så har ett solceller i ett solcellstak vanligtvis lite sämre effekt än vanliga solpaneler.

Vilket väderstreck är bäst för solceller?

Sverige har en mycket bra solbestrålning och många soltimmar och den solbestrålning som du finner i mellersta och framför allt i södra Sverige är jämförbart med länder som ligger längre söderut. Det gör att Sverige har mycket gynnsamma förhållande då det kommer till att använda sig av en solcellsanläggning för att producera elektricitet.

För att få ut mest effekt av sina solceller så ska dessa monteras på ett tak som vetter mot söder, där solen lyser längst och är som starkast. Taket bör också ha en lutning på mellan 10-40 procent så att solcellerna än mer effektivit kan fånga upp solens strålar. Det är också viktigt att taket som du har monterat solcellerna på inte ligger i skugga från exempelvis närliggande byggnader eller träd, vilket leder till minskad effekt.

Om du inte har en takyta som vetter mot söder så kan du montera din solcellsanläggning på marken, om du har en tomtyta ledig som inte ligger i skugga från buskage eller träd. Dessa solceller producerar elektricitet lika effektivt som takmonterade solceller.

Det går också att placera solceller i andra väderstreck med då blir effekten från solcellerna mycket lägre och därmed så produceras mindre elektricitet vilket leder till sämre lönsamhet för dina solceller.

Är solceller en bra investering?

Oavsett var du bor i Sverige, med vissa få undantag, så är en investering i solceller en bra investering och till och med en mycket bra investering om du bor i de områden i mellersta eller södra Sverige som har mycket gynnsamma förhållanden.

Med tanke på dagens usla sparformer som finns på marknaden och som knappt ger någon avkastning alls, så kan en investering i solceller vara en bättre form av sparande som ger en bra avkastning över tid, i form av minskade elkostnader.

Med en bra solcellsanläggning så kan du spara upp till 50 procent av dina energikostnader för din fastighet. Det innebär att en solcellsanläggning oftast har betalat sig inom 10 år, om du också ansöker om och får ett solcellsbidrag som motsvarar 20 procent av din totalkostnad.

Då en solcellsanläggning har en livslängd på minst 25 år så kommer du sedan att erhålla en avkastning på din investering i många år till, i form av minskade kostnader för fastighetens elförbrukning. Det gör att solceller är en bra investering för de som ser på det långsiktigt.

Även om du skulle låna pengar för att köpa en solcellsanläggning så kan ditt köp av en solcellsanläggning bli en bra investering, under förutsättning att du finner ett lån med bra räntor och utan avgifter.