Vad innebär kWp och kW för solceller?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 24, 2024

Här undersöker vi betydelsen av kWp och kW i samband med solceller.

Vad innebär kW?

kW står för Kilowatt och är en enhet för effekt som är 1 000 watt (W). Det används för att mäta hastigheten eller takten på en energiomvandling eller energiöverföring. Kilowatt är vanligt för att använda för att mäta effekten hos elapparater, fordonsmotorer och annan elektrisk utrustning.

Inom solceller är det vanligast att man använder begreppet watt eller kW. Ett normalstort solcellssystem har en kraft på cirka 10 000 W som motsvarar 10 kW.

Vad innebär kWp?

kWp står för kilowatt peak och representerar solcellsanläggningens eller solpanelens maxeffekt under standardiserade testförhållanden. Det används för att jämföra solpanelernas prestanda och beräkna förväntad energiproduktion. Maxeffekten mäts under Standard Test Conditions (STC).

Vad är STC?

STC (Standard Test Conditions) är en standardiserad testmiljö med bestämda parametrar, inklusive solinstrålning på 1 000 W/m² och celltemperatur på 25°C. STC används för att utvärdera och jämföra solcellers och solpanels prestanda på ett enhetligt sätt.

Exakta kriterier kan variera beroende på tillämpning och de standarder som används. Men, exempel på kriterier för STC är:

  • Solinstrålning: Testet utförs med en solinstrålning på 1 000 watt per kvadratmeter (W/m²). Detta värde representerar en standardiserad nivå av solljusintensitet för jämförbara mätningar.
  • Celltemperatur: Solcellens eller solpanelens temperatur under testet är inställd på 25°C. Detta är den specifika temperatur som används för att säkerställa att mätningarna är jämförbara och oberoende av faktorer som temperaturvariationer.
  • Luftmassa: Testet kan utföras vid en specifik luftmassa, vanligtvis AM1.5 (Air Mass 1.5). Detta representerar standardiserade förhållanden för solens bana genom jordens atmosfär.
  • Spektrum: Testet kan baseras på en standardiserad spektralfördelning av solljuset. Detta garanterar att mätningarna är jämförbara över olika tester och geografiska platser.
  • Luftfuktighet: Testet kan utföras vid en specifik fuktighetsnivå för att säkerställa att prestandan mäts under standardiserade luftförhållanden.
  • Modulorientering: Testet kan kräva att solcellen eller solpanelen är orienterad på ett specifikt sätt för att ge enhetliga och jämförbara resultat.
  • Testtid: Det kan finnas en specificerad tidsram för testet, till exempel en viss testperiod eller ett tidsintervall, för att säkerställa att mätningarna utförs under standardiserade tidsförhållanden.
  • Elektrisk belastning: Testet kan inkludera en specifik belastning som appliceras på solcellen under mätningarna för att simulera den typiska användningen eller användningsområdet.

Vad är märkeffekt?

Märkeffekt är samma sak som kWp (kilowatt peak) och representerar solpanelens eller solcellernas toppeffekt. Märkeffekten är alltså den maximala mängd solel som dina solceller kan producera under optimala förhållanden, vanligtvis vid Standard Test Conditions (STC).

Vad bestämmer vilken märkeffekt (kWp) solcellsanläggningen har?

Märkeffekten (kWp) för en solcellsanläggning bestäms av solcellernas mängd, deras verkningsgrad, lutning, solcellernas placering på taket, solcellernas geografiska läge i landet samt de rådande väderförhållandena. Dessa faktorer samverkar för att avgöra den maximala effekt som anläggningen kan producera.

Vanliga frågor

Varför är det viktigt att veta solcellsanläggningens kWp?

Det är viktigt att veta för då får du reda på hur mycket el solcellsanläggningen kan producera som mest under optimala förhållanden. 

Är fakta om kW och kWp viktigt när jag köper solceller?

Det är viktigt att ha koll på kW och kWp för att kunna jämföra solpaneler och solcellsanläggningar mot varandra. Men det finns annat som också är viktigt som lutning på taket, typ av tak, eventuell skuggning, produktgarantier och effektgaranti.

Ger en högre temperatur en högre eltillverkning i kW?

Nej, en högre temperatur ger inte en högre eltillverkning i kW. Sanningen är att en lägre temperatur ger en högre eltillverkning i kW, och att en högre solinstrålning ger en högre eltillverkning i kW.

Skribent:
Dela på sociala medier