Förnybar energi: Vad är det och hur fungerar det?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 24, 2024
förnybar energi

Idag är debatten om förnybar energi och fossilfri energi hetare än någonsin förr. Allt fler länder och konsumenter går emot att i större utsträckning använda sig av förnybar energi medans vissa kämpar för att hålla kvar de gamla energikällorna.

I denna artikeln reder vi ut vad fördelarna med förnyelsebar energi är, vi går även igenom vilka energikällor som finns och vilka som används idag och reder dessutom ut vad skillnaden mellan fossilfri och förnybar energi är.

Vad är en förnybar energi?

Att en energi är förnybar innebär kort sagt att den aldrig kommer ta slut. Det är en energikälla som hela tiden förnyas och som inte heller tar skada på vår jord.

Förnyelsebar energi lämnar i praktiken inte heller efter sig några farliga restprodukter eller föroreningar och den sliter i regel heller inte på naturen eller bidrar till den globala uppvärmningen.

De 6 olika typerna av förnybara energikällor

Idag finns det flera olika förnybara energikällor och faktum är att alla dessa energikällor är beroende utav solen. Det är alltså mycket tack vare solen som vi faktiskt kan utvinna förnybar energi.

Nedan berättar vi mer om vilka typer av förnyelsebar energi det finns idag.

Solenergi

Faktum är att om vi skulle kunna ta vara på all solenergi som solens strålar avger skulle vi ha nog med el för att täcka hela mänsklighetens behov på 1 timma. Så kraftfull är solkraft.

Det finns två sätt att utvinna el från solen antingen via solceller eller via termiska solkraftverk.

Det vanligaste är att investera i solpaneler, som både kan installeras för privat bruk men också i stora solcellsparker för att bistå stora områden med solel.

En solcell tar tillvara på solens strålar och omvandlar direkt strålarna till elektrisk energi som vi kan använda. Varje enskild solcell genererar en liten mängd ström och ju fler som kopplas samman desto större blir elproduktionen.

De termiska kolkraftverken tar tillvara på värmen i solens strålar för att i sin tur värma vatten till en ångturbin som därefter skapar el. Ett termiskt solkraftverk är vanligt i många öknar och på andra varma solrika platser eftersom det kan skapa mycket kraftfulla uppvärmningssystem.

Vindkraft

Vindkraft blir allt mer vanligt. Det är en förnybar energikälla som kan ge enorma mängder el under kort tid men det kräver också att det blåser.

Vindkraft utvinns genom att man fäster rotorblad på ett högt torn som fångas av vinden och därefter börjar rotera. När rotorbladen snurrar sätts en generator igång som sedan alstrar strömmen.

För att ett vindkraftverk ska ge en effektiv mängd el kräver det stora ytor och jämn vind. Faktum är att ju större rotorbladen är ju mer energi kan vindkraftverket generera.

Idag är intresset för att bygga stora vindkraftsparker stort. Ju fler rotorblad som kan fånga vinden ju mer ström kan genereras. Det stora intresset för vindkraft har också lett till att allt fler vill bygga vindkraftsparker till havs.

Ute på havet blåser vindarna nästan konstant vilket är en fördel för vindkraften men dessvärre kan djuren och naturen i havet skadas eller störas av de enorma tornen, det samma gäller för fåglarna i land.

För att få en mer fullständig jämförelse av vindkraftverk mot solceller rekommenderar vi att du läser vår artikel om det.

Vattenkraft

Vatten är enormt kraftfullt och energirikt. El utvinns från vattenkraft genom vatten strömmar från en högre nivå till en lägre och på så vis sätter fart på en eller flera vattenturbiner som driver en generator och i sin tur alstrar el.

Vattenkraft utvinns ofta i ett vattenkraftverk som byggs vid naturligt strömmande vatten. I dessa strömmande vatten lever många djur o fiskar, däribland laxen. För att inte störa laxens naturliga färd upp i strömmen bygger man ofta laxtrappor vid sidan av vattenkraftverken. Detta för att störa djurlivet så lite som möjligt.

Det är dock inte helt klimatneutralt ännu. Människans behov av vattenkraft har efter många år gjort stora avtryck i naturen eftersom det det stört det naturliga flödet. Men utvecklingen går ständigt framåt.

Idag pågår flertalet projekt där man forskar på förnyelsebar energi genom både vågor i havet, tidvatten och strömmar.

Biobränslen

När man bränner biomassa, växter eller restprodukter från skogs-, pappers- eller livsmedelsindustrin i kraftvärmeverk utvinns biobränsle. Denna typ av bränsle kan vara biodiesel, biogas eller etanol. Förbränningen kan även användas till fjärrvärme.

Vid förbränningen av färsk biomassa bildas koldioxid vilket inte är klimatneutralt. Dock räknas det fortfarande som koldioxidneutralt och klimatneutralt eftersom biomassan nyligen tog upp koldioxiden i samband med tillväxten.

Det finns en del negativa aspekter med framställandet av biobränslen däribland att det kräver stora markytor vilket kan innebära att naturliga miljöer där både djur och växter lever kan trängas undan och ta skada.

Det är och andra sidan positivt att framställandet kan ta tillvara på avfall som annars skulle slängas. Det avfall som biogasen kan ta tillvara på kan utvinnas och användas till både värme, el och som bränsle.

Geotermisk energi

Långt ner i jorden är det enormt varmt. Denna värmen kan tas tillvara på för både uppvärmning men det är också fullt möjligt att producera el med hjälp av värmen från jordskorpan.

Mitt i jorden finns det en kärna. Denna jordkärnan är över 5000 grader varm och består av flytande metall. Men man behöver inte alls borra så långt som till jorden mitt för att uppnå höga temperaturer.

Redan efter några kilometer in i jorden är det hela 100 grader varmt och denna värmen kan man utnyttja långt mer än vad vi gör idag.

För att kunna utnyttja värmen till energiproduktion behöver man borra djupt. När man borrar in i jorden kommer det tillslut pumpa upp varmvatten som man sedan kan använda för att utvinna energi och i sin tur el.

Geotermisk energi är förnyelsebar eftersom man pumpar tillbaka vattnet när det väl avgett sin värmeenergi. När det pumpas tillbaka värms det återigen upp i temperatur och kan användas på nytt.

Geoenergi

Geoenergi utgörs av solenergi som lagras i marken, bergen och i grundvattnet. Faktum är att solenergi kan nå flera 100 meter ner i marken och av den anledningen störs inte solenergin av årstidsförändringar.

Med hjälp av geoenergianläggningar kan man utvinna geoenergi både för att värma och kyla ner ett hushåll. Under vintertid utvinner vi värme. Då kyls jorden och bergen ner något för att sedan under sommaren återladdas med hjälp av solvärme.

Det vanligaste förekommande energisystemet är bergvärme. När man använder bergvärme som uppvärmningssystem tas värme upp ur marken, denna nyttjas som värmekälla till en värmepump som sedan ger värme till hushållet.

Bergvärme är ett slutet system och kräver minimalt med underhåll. Det är en förnyelsebar energi eftersom den tar tillvara på solenergi som redan ligger lagrad i marken.

Vilka energikällor används i Sverige?

I sverige använder vi flera typer av energikällor, däribland kärnkraft. Faktum är att kärnkraften står för hela 40% av Sveriges totala elproduktion.

Utöver kärnkraft används också flertalet förnyelsebara energikällor. Vattenkraft, solkraft och vindkraft. Vi använder också oss av Geoenergi, då främst genom bergvärme.

Kärnkraft och vattenkraft är Sveriges största energikällor. Vattenkraft står även den för cirka 40% av den totala elproduktionen.

Skillnaden mellan förnybar energi och fossilfri energi

Förnybar energi kommer från källor som kontinuerligt förnyas naturligt och därefter aldrig kommer ta slut. Fossilfri energi innebär att elen inte produceras direkt från fossila bränslen såsom olja, kol eller gas men den är inte förnyelsebar för det.

Kärnkraft är ett exempel på en fossilfri energikälla. Kärnkraft utvinns av naturligt uran. Men dessvärre kommer inte uran finnas för alltid och det är därför inte en förnybar energikälla.

Fördelen med förnybara energikällor

Fördelarna med att använda förnybara energikällor i vår el och värmeproduktion är många. Nedan beskriver vi några av fördelarna.

Den förnyelsebara energin:

  • Tar aldrig slut utan kan användas om och om igen
  • Lämnar inga föroreningar i naturen, inte heller några restprodukter
  • Bidrar inte till den globala uppvärmningen
  • Gör oss mindre beroende av andra länder som idag importerar uranen vi använder i våra kärnkraftverk

Vanliga frågor

Vilken förnybar energikälla är bäst?

Det är helt beroende av vilka förutsättningarna är. Om man bor i ett soligt land kan solenergi vara bäst, bor man däremot i ett land som blåser mycket kan vindkraft vara ett bättre alternativ och vice versa.

Vilken energikälla är vanligast att använda om man vill producera sin egen el?

Den vanligaste energikällan man använder för att producera sin egen el är solenergi. Då utvinner man el genom att antingen sätta solceller på taket elleer genom att installera dem på marken.

Är det riskfritt att använda kärnkraft?

I dagsläget är det relativt riskfritt att utvinna energi från kärnkraft. Kärnkraftens tillförlitlighet är hög och koldioxidutsläppen är låga. Men det är ingen förnyelsebar energi och man ska komma ihåg att uran i viss mån är radioaktivt och giftigt. Om en olycka skulle ske i ett kärnkraftverk kan stora områden bli livsodugliga och många människor och djur kan komma att drabbas väldigt negativt.

Är det riskfritt att använda kärnkraft?

I dagsläget är det relativt riskfritt att utvinna energi från kärnkraft. Kärnkraftens tillförlitlighet är hög och koldioxidutsläppen är låga. Men det är ingen förnyelsebar energi och man ska komma ihåg att uran i viss mån är radioaktivt och giftigt. Om en olycka skulle ske i ett kärnkraftverk kan stora områden bli livsodugliga och många människor och djur kan komma att drabbas väldigt negativt.

Varför är det viktigt att satsa på förnybar energi?

Det är viktigt för att man ska lyckas med den gröna omställningen och för att kunna fasa ut miljöfarliga energislag som kol och olja.

Är naturgas förnybar energi?

Nej, naturgas är inte förnybar energi, det tillhör kategorin fossila bränslen tillsammans med bland annat kol och olja.

Kan förnybar energi ersätta fossila bränslen helt och hållet?

Ja, förmodligen i framtiden, men inte idag. Idag behövs planerbar energi, som fossila bränslen är, för att kunna få energi när det exempelvis är mörkt, kallt och inte blåser.

Går det att tillverka billig el från förnybara energikällor?

Ja, det går att tillverka billig el från förnybara energikällor. På sommaren tillverkar solceller billig el, och när det blåser tillverkar vindkraft billig el för att nämna två exempel.

Skribent:
Dela på sociala medier