Vindkraft eller solceller: Vad är bäst?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 25, 2024
solceller och vindsnurra bredvid varandra

Både solceller och vindkraft är väl använda energislag både i världen och i Sverige. Men vilken av dessa är egentligen bäst? Det och mycket mer reder vi ut i denna artikel.

Är solceller eller vindkraft bäst?

Generellt sett kan man säga att solceller passar bäst för mikroproduktion av solel medan vindkraft är mer effektivt vid storskalig elproduktion. Solceller är billigare, mer förutsägbara, tysta och underhållsfria. Med det sagt kan ändå vindkraft kan ändå vara bättre val i vissa fall.

Vindkraft kan exempelvis generera el hela dygnet medan solpaneler endast är verksamma i dagsljus. Vindkraft är också högre verkningsgrad och är mer effektiva än solceller.

Valet mellan solceller och vindkraft bör därför alltid baseras på en helhetsbedömning av de specifika omständigheterna och kraven för ditt projekt eller dina energibehov. Båda teknikerna har sina fördelar och nackdelar, och det bästa valet varierar från plats till plats.

Är solceller och vindkraft miljövänliga energislag?

Ja, både solceller och vindkraft betraktas som miljövänliga energikällor. De har flera miljöfördelar i jämförelse med fossila bränslen och ses som förnybara energikällor. Detta eftersom både vind och sol aldrig kommer ta slut till skillnad från fossila bränslen.

En annan faktor som gör solceller och vindkraft till miljövänliga energislag är dess korta energiåterbetalningstid. Energiåterbetalningstiden är den tidsperiod det tar för en anläggning att generera lika mycket energi som den har förbrukat under hela sin livscykel. Detta inklusive tillverkning, transport, installation och drift.

För solceller ligger denna på omkring två till tre år och för vindkraftverk omkring ett år. Efter att energiåterbetalningstiden har passerat fortsätter energislagen att generera ren och hållbar energi under en lång tid, ofta över 25 år eller mer. Även detta gör solceller alltså till en miljövänlig energikälla med positiv nettotillgång till energi under hela sin livscykel.

Fördelar med solceller över vindkraft

Solceller har flera fördelar gentemot vindkraft, särskilt i vissa situationer och användningsområden. Nedan berättar vi närmare om några av de främsta fördelarna med solceller.

Solceller ger mer förutsägbar energi

Solen är en mer konstant och pålitlig källa till energi än vinden. Solceller fungerar bra över hela världen och är särskilt effektiva i områden med mycket solljus. Det är en stabil energikälla som inte påverkas av variationer i vindhastighet.

Både vindkraft och solkraft förlitar sig dock på olika väderslag för att fungera och generera energi. Vädret är oförutsägbart vilket gör de båda energikällorna svåra att förlita sig på när det kommer till att planera energi i större utsträckning.

Solceller tar inte så mycket plats

Solceller tar upp mindre plats än vindkraftsanläggningar. De kan installeras på tak, väggar, på marken och i många andra utrymmen, vilket gör dem särskilt lämpliga i områden med begränsat utrymme.

Vindkraftsanläggningar behöver tvärtom mycket yta, inte minst med tanke på det buller som hörs när vindkraftverk genererar el.

Solceller är tysta

Solcellsanläggningar är tysta och låter ingenting jämfört med de roterande vingarna hos vindkraftverk. Vindkraft låter högt vilket framförallt kan vara störande i tätbebyggda områden men också för djuren i naturskyddsområdena där de ofta placeras.

Solceller är så gott som underhållsfria

Solceller kräver relativt lite underhåll. De har få rörliga delar och är vanligtvis täckta av garantier som sträcker sig över flera decennier. Detta minskar kostnaderna och arbetsinsatsen för ägarna. Vindkraftverk kräver tvärtom en hel del underhåll.

Vindkraftverk är ett mer komplext system som kräver regelbunden inspektion för att fungera problemfritt. Underhållet av vindkraftverk sker vanligtvis två gånger per år. Vid inspektionen och underhållet går teknikern igenom både de mekaniska och elektriska komponenterna.

Vissa reparationer kan också utföras och vissa förbrukningsvaror såsom oljor och filter kan också behöva bytas ut.

Solceller är bäst för mikroproducenter

Nästintill alla kan installera och använda sig av solceller för att producera sin egen solel. Solceller kan anpassas i olika storlekar och former för att passa olika användningsområden, från små hushållsanläggningar till storskaliga solparker. Detta är inte fallet med vindkraft.

Vindkraft behöver stora ytor för att fungera effektivt och även om det finns alternativ att tillverka el från vindkraft för mikroproducenter är det dyrt och ineffektivt.

Solceller som finns idag massproduceras

Efterfrågan på solceller har gjort att utbudet blivit enormt stort. Idag massproduceras solceller, framförallt i länder som Tyskland och Kina. Detta ger stordriftsfördelar såsom billigare pris till slutkund, snabbare teknisk utveckling och mer effektiva solceller.

Solceller kräver sällan bygglov

Det är ovanligt att privatpersoner som önskar att installera solceller behöver bygglov för installationen. Det finns dock ett par exempel då bygglov för solceller kan krävas:

  • Om huset är K-märkt.
  • Om man väljer integrerade solceller (solcellstak).
  • Om installationen innebär att man avviker från byggnadens form.
  • Om det enligt områdets detaljplan står att det krävs.
  • Om huset ligger i ett område som har ett riksintresse för vårt försvar.

För att bygga, flytta eller väsentligt ändra vindkraftverk krävs i de allra flesta fall bygglov. Det finns dock ett par undantag från bygglovsplikten. Ett sådant exempel gäller när upprättandet av ett vindkraftverk kräver tillstånd från Miljöbalken.

Upprättas ett tillstånd från Miljöbalken krävs inte längre något bygglov. Projektet är då bygglovsbefriat och styrs istället av beslutet utfärdat av Miljöbalken.

Fördelar med vindkraft över solceller

Solceller har många fördelar men det finns också flera positiva faktorer att ta hänsyn till med vindkraft. Vi går igenom vilka nedan.

Vindkraft fungerar när det är mörkt

Vindkraftverk kan producera el dygnet runt, oavsett om det är dag eller natt, så länge det finns tillräckligt med vind. Detta gör vindkraft till en pålitlig energikälla även när solen inte skiner eller när det är molnigt ute.

Vindkraft har en högre verkningsgrad

Vindkraft har en högre verkningsgrad än solceller när det gäller att omvandla vindenergi till elektricitet. Verkningsgraden är ett mått på hur effektivt en energikonverteringsprocess är.

Den mest effektiva solpanelen kan omvandla omkring 22 % av energin från solljuset till faktisk energi. Vindkraftverk kan omvandla upp till 60 % av den energi de utnyttjar från vinden till energi.

Potential för storskalig produktion

Vindkraftverk är särskilt lämpliga för storskalig elproduktion och kan installeras i vindparker som har en hög kapacitet. Detta gör vindkraft till en effektiv lösning för att möta hög efterfrågan på el.

Vindkraftverk släpper ut mindre CO2 till atmosfären

Ett vindkraftverk producerar 4,64 gram CO2/1 kWh medan solpaneler producerar 70 gram CO2/1 kWh. Vindkraftverk är alltså mindre förorenande än solpaneler, fast både vindkraftverk och solceller är mycket bra för miljön.

Vanliga frågor

Kan jag mikroproducera el med vindkraft?

Ja, det går, men det är mycket lönsammare och enklare att mikroproducera solel med en solcellsanläggning. Vindkraft är som mest effektivt och lönsamt vid storskalig elproduktion.

Kräver solceller eller vindkraft mest plats?

Vindkraft kräver betydligt mer plats än solceller. En vindkraftpark måste ha mycket utrymme åt alla håll för att ens få bygglov då villaägare i princip aldrig vill vara grannar med stora vindkraftverk.

Solceller kan man sätta upp i princip överallt, men främst hamnar de på villatak. Solceller stör inte heller någon då de är helt tysta när de tillverkar el.

Vad håller längst: Vindkraft eller solceller?

Solceller har en normal livslängd på minst 30 år medan vindkraft har en generell livslängd på minst 25 år. Båda energislagen håller alltså länge, men solceller har i normalfallet en marginellt högre livslängd.

Kan vindkraft och solceller lagra el?

Ja, både vindkraft och solceller kan lagra el i batterier, men det är mycket vanligare att lagra el om man har en solcellsanläggning. 

Vilket energislag växer snabbast: solceller eller vindkraft?

Det byggs mycket fler solcellsanläggningar än vindkraftverk, så solceller växer snabbast. Viktiga anledningar till det är smidig massproduktion, billigare solceller och smidiga installationer tack vare moderna monteringsställningar.

Solceller mot andra energislag

Skribent:
Dela på sociala medier