Att bli självförsörjande på el (guide och tips)

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024

Vill du lära dig mer om att bli självförsörjande på el? I denna artikel utforskar vi om det är möjligt att göra din villa självförsörjande på el, vatten och avlopp och om det verkligen är en smart investering.

Vad krävs för att ett hus ska vara självförsörjande?

Ett självförsörjande hus behöver solpaneler/vindkraft för el, regnvattensamlare/vattenrening för vatten, solvärme/geotermisk energi för värme och avloppstankar/komposttoaletter för avlopp. Matproduktion, sopor/återvinning och energi-/vattenbesparing är också viktiga faktorer att tänka på.

Nedan sammanfattar vi vad som behövs på ett kompakt sätt.

  • El: För självförsörjning på el kan solceller eller vindkraftverk installeras för att generera egen elenergi. Överskott av energi kan lagras i solcellsbatterier eller annan energilagringsteknik.
  • Vatten: Självförsörjning på vatten kan uppnås genom att samla regnvatten i behållare för bevattning och andra ändamål. Vattenreningssystem kan installeras för att göra regnvatten eller annat vatten drickbart.
  • Värme: Självförsörjning på värme kan uppnås genom att använda solvärme eller geotermisk energi. Termiska solpaneler eller jordvärmevärmepumpar kan användas för att utvinna värme från solen eller jordens naturliga värme.
  • Avlopp: Självförsörjning på avlopp kan uppnås med avloppstankar, komposttoaletter eller avloppsanläggningar för att behandla och återanvända avloppsvattnet.

För att maximera självförsörjningen kan man även överväga matproduktion genom odling, återvinning och kompostering av sopor, samt energi- och vattenbesparing genom användning av energieffektiva apparater och vattenbesparande system.

Kan min villa bli självförsörjande på el?

Ja, din villa kan bli självförsörjande på el, antingen genom att sälja överskottet av den solel du genererar eller genom att lagra elektricitet i ett solcellsbatteri. Att lagra el är det enda sättet att vara ”helt” självförsörjande vilket ger dig tillgång till egenproducerad el under perioder med låg solinstrålning eller om dina solceller drabbas av strömavbrott.

Är det smart att bli självförsörjande på el?

Nej, det är inte smart att bli helt självförsörjande på el. Att koppla loss huset från elnätet är dyrt och riskfyllt. Solceller producerar begränsad el under vintern och solcellsbatterier är dyra och har begränsad kapacitet. Att köpa el från ett elbolag är viktigt för att säkerställa tillförlitlig elförsörjning och säkerhet.

Att producera överskottsel är fördelaktigt för att minska beroendet av externa elresurser. Dock finns det risker med att lagra överskottsel om den inte kan säljas till ett elbolag och batterikapaciteten är fullt utnyttjad.

Det är alltså viktigt att undersöka möjligheterna att kunna ansluta sig till elnätet för att också kunna sälja överskottsel till det allmänna elnätet.

Exempel på hur du blir självförsörjande på el

Här nedan följer några exempel på hur du kan bli självförsörjande på el.

Solcellsbatteri

Genom att använda ett solcellsbatteri kan du uppnå viss självförsörjning på el under kortare perioder. Solcellsbatteriet lagrar överskottsel från solcellerna under soliga dagar och kan sedan användas när solen inte är tillräckligt stark eller när behovet av el ökar.

Med ett solcellsbatteri kan du dra nytta av att producera egen solel även på kvällar eller molniga dagar, vilket ger en viss grad av självförsörjning. Dock bör det noteras att solcellsbatteriers kapacitet och lagringsmöjligheter kan vara begränsade vilket kan påverka deras förmåga att leverera el under längre tidsperioder.

Vätgas och bränsleceller

Att bli självförsörjande på el med hjälp av vätgas och bränsleceller involverar användningen av elektrolys för att producera vätgas från överskottsel. Vätgasen kan sedan lagras och användas senare i bränsleceller för att generera el när behovet uppstår. Lagringen av vätgas kan vara utmanande och kräver säkerhetsåtgärder och speciella behållare.

När det gäller lönsamheten är den beroende av faktorer som kostnaden för produktion och lagring av vätgas, samt effektiviteten hos bränslecellerna. Vätgas och bränsleceller är dock en dyr lösning som sällan är lönsam ur en ekonomisk synvinkel.

Tekniken för vätgas och bränsleceller fortsätter att utvecklas, och det är viktigt att bedöma de ekonomiska aspekterna noggrant innan man investerar i denna typ av självförsörjning på el.

Lagra solel i elnätet

Att bli självförsörjande på el genom att lagra solel i elnätet är ett effektivt sätt att maximera utnyttjandet av din egenproducerade el. Genom att ansluta ditt solenergisystem till elnätet kan du sälja överskottsel tillbaka till nätet och dra nytta av en skattereduktion på 60 öre per såld kilowattimme (kWh) el.

Denna skattereduktion gör detta sätt att bli självförsörjande på el mest lönsamt, då du kan få ersättning för den överskottsel du producerar och bidra till en hållbar energiförsörjning.

Exempel på hur du blir självförsörjande inom vatten och avlopp

Här är några exempel på hur du kan bli självförsörjande inom vatten och avlopp.

En egen brunn

En egen brunn kan ge dig självförsörjning när det gäller vattenförsörjning. Genom att ha en egen brunn får du möjlighet att hämta vatten direkt från källan på din egendom. Detta gör dig oberoende av det allmänna vattennätet och ger dig tillgång till vatten när du behöver det, utan att vara beroende av eventuella vattenrestriktioner eller problem med vattenkvaliteten i det allmänna systemet.

Att bli självförsörjande med en egen brunn för vattenförsörjning har sina fördelar och nackdelar. En fördel är att du blir oberoende av det allmänna vattenförsörjningssystemet och kan ha tillgång till vatten även om det skulle vara vattenrestriktioner eller problem med vattenkvaliteten. Det ger också en känsla av självständighet och kontroll över din vattenförsörjning.

Nackdelarna inkluderar att det kan vara kostsamt att borra en brunn och installera pumputrustning. Det kräver också en noggrann bedömning av vattenkvaliteten och regelbundet underhåll för att säkerställa en säker och pålitlig vattenförsörjning. Dessutom kan det vara svårt att få tillstånd för att borra en brunn, beroende på plats och gällande regler och restriktioner.

För att bli självförsörjande med en egen brunn krävs tillgång till grundvattenresurser och att man anlitar professionella brunnsexperter för borrning och installation. Noggrann övervakning av brunnens tillstånd och regelbundna tester av vattenkvaliteten är också viktiga för att säkerställa en hållbar och säker vattenförsörjning.

Enskilt avlopp

Med ett enskilt avlopp kan du uppnå en viss grad av självförsörjning när det gäller avloppshantering. Genom att ha ett eget avloppssystem blir du oberoende av det kommunala avloppsnätet och kan hantera ditt avloppsvatten själv. Du kan anpassa systemet efter dina behov, lokala regler och krav.

Det är dock viktigt att följa regelverket och riktlinjer för att säkerställa en korrekt och miljövänlig avloppshantering. Det kan innebära investeringar i anläggning och underhåll, samt regelbundna inspektioner och tömningar. En professionell bedömning och kunskap om lokala föreskrifter är viktigt för att uppnå en effektiv och pålitlig självförsörjning med ett enskilt avlopp.

En fördel med ett enskilt avlopp är att du blir oberoende av det kommunala avloppsnätet och har kontroll över hanteringen av ditt avloppsvatten. Du kan anpassa avloppssystemet efter dina behov och miljökrav. Nackdelarna är att det kräver investeringar i anläggning och underhåll av ett eget avloppssystem.

Du behöver också följa regler och krav för att säkerställa en korrekt avloppshantering och för att skydda miljön. Det kan vara nödvändigt att anlita professionell hjälp för att installera och inspektera systemet samt att utföra regelbundna kontroller och tömningar. Noggrannhet och kunskap om de lokala avloppsföreskrifterna är avgörande för att säkerställa en effektiv och hållbar hantering av avloppsvattnet.

Vanliga frågor

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om att uppnå självförsörjning på el.

Är det lagligt att ha en självförsörjande villa?

Ja, det är lagligt att ha en självförsörjande villa. Men det är viktigt att notera att man fortfarande behöver betala räkningar för exempelvis fastighetsskatt och hemförsäkring även om man är självförsörjande på exempelvis el och vatten. Detta för att täcka andra kostnader och skydda sin egendom.

Går det att göra min sommarstuga självförsörjande på el med solceller?

Ja, det är möjligt att göra din sommarstuga självförsörjande på el med solceller. Solceller har en högre produktionskapacitet under sommaren när solinstrålningen är stark. Genom att installera solceller kan du generera tillräckligt med el för att täcka ditt elbehov och potentiellt till och med producera överskottsel under soliga sommardagar.

Samtidigt behöver du ett eller flera solcellsbatterier för att kunna lagra den solel som du producerar på dagen så att sommarstugan kan använda den lagrade elen på natten. När det är helt mörkt tillverkar din solcellsanläggning ingen elektricitet alls.

Vad är definitionen för att vara självförsörjande på el?

Den traditionella definitionen på att vara självförsörjande på el är att du inte köper in el från något publikt elnät, och att din villas elsystem inte ens är uppkopplat mot ett publikt elnät. 

Hur kan solceller göra ditt hus självförsörjande på el?

Ett solcellssystem gör ditt hus självförsörjande på el genom att ta solens strålar och göra om dem till el som du kan använda i din villa. Den solel som skapas lagras i ett eller flera solcellsbatterier som ger hushållet ström de tidpunkter solcellsanläggningen inte tillverkar el.

Skribent:
Dela på sociala medier