Brandrisk för solceller: Är solpaneler brandfarliga?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024

I denna artikel berättar vi om allt som har med bränder i solcellsanläggningar att göra, såsom hur vanligt det är och vilka brandrisker som finns.

Hur stor är brandrisken för solceller?

Solpaneler har en relativt låg brandrisk, men det finns fortfarande en risk. Solcellsanläggningen består av solpaneler, kabeldragning, växelriktare och eventuella solcellsbatterier. Brandrisken kan påverkas av komponenternas kvalitet, installationen och underhållsåtgärder.

Rent tekniskt är oftast elfel, kortslutningar och/eller överhettning orsakar brand i solcellsanläggningar.

Är solpaneler brandfarliga?

Nej, solpaneler är generellt inte brandfarliga och det sker väldigt sällan olyckor eller bränder i solcellsanläggningar. Risken finns dock fortfarande. De flesta olyckor och bränder som inträffar är vanligtvis ett resultat av elfel eller kortslutningar.

Kommer antalet bränder i solcellssystem öka?

Med största sannolikhet kommer antalet bränder i solcellssystem öka. Viktigt att poängtera är dock att det inte kommer bero på att det är osäkert eller brandfarligt med solceller utan för att det installeras mer solceller i Sverige nu jämfört med för ett par år sedan.

Allt fler privatpersoner i Sverige väljer idag att köpa solceller till villan för att kunna utnyttja solenergi och för att minska elkostnaden. Samma utveckling sker även utanför Sverige och i vissa länder i ännu högre takt.

Bland annat har man sett att det kom en ökad frekvens av bränder både i Danmark och Italien när regeringen införde subventioner för solcellsanläggningar och allt fler valde att installera dem. Samma utveckling tror man kommer ske i Sverige.

Det ökade antalet bränder beror dock enbart på att fler anläggningar har installerats vilket gör kvoten större och inte på grund av att solceller är brandfarliga.

Beror bränder i solcellsanläggningar på dåliga installationer?

Nej, det är väldigt ovanligt att felaktiga installationer förekommer eller utgör en brandfara. Detta eftersom majoriteten av Sveriges solcellsanläggningar är installerade på rätt sätt. Solceller måste alltid installeras av en certifierad och utbildad elektriker för att säkerställa korrekt installation.

Har ett solcellssystem inte installerats av en certifierad elektriker är risken större för brand. Detta är dock, som ovan nämnt, ovanligt då inga garantier gäller vid sådana installationer och därför är det få som väljer att installera sina solpaneler själv.

Värt att veta är att det är brottsligt att installera solceller själv. Fängelse finns på straffskalan.

Exempel på brandrisker med solceller

Även om det är ovanligt med brand i solpaneler så finns ändå en risk. Exempel på faktorer som kan orsaka brand är:

  • Att det är för många anslutningspunkter.
  • Hårt klimat på vintern som tär på systemet.
  • Kortslutning i likströmsnätet som dragits för långt in i hushållet och tar eld.
  • Felaktiga kontakter som överhettas.
  • Otillräckligt underhåll där smuts och/eller lösa kontakter överhettats och tar eld.

Är dina solceller installerade korrekt är ovan faktorer sällan något du behöver oroa dig för. Solcellsanläggningar är utformade för att hålla länge och för att klara av extremt tuffa påfrestningar.

En viktig detalj är också att åska generellt inte är farligt för dina solceller, och det gäller i synnerhet om dina solceller är jordade och har överspänningsskydd.

Vad kan minska brandrisken i en solcellanläggning?

För att minimera risken för bränder i solcellsanläggningar finns det åtgärder man kan vidta. Att använda högkvalitativa komponenter och införa strängare krav på installatörer är också viktiga faktorer för att minska brandrisken.

I framtiden bör en betydande del av forskningen även fokusera på att öka säkerheten för räddningspersonal vid brandincidenter i solcellsanläggningar. Det är viktigt att ta hänsyn till risken för elchocker om inte en korrekt installerad likströmsbrytare använts. Detta kommer att underlätta för räddningspersonalen att säkert hantera situationen.

Utvecklingen går dock fort och vi vet idag mer om solceller än någonsin förr. Det är viktigt att känna till de risker som finns för brand men det är sällan något du som privatperson behöver oroa dig för.

Vanliga frågor

Påverkar solcellsbatteriet brandrisken i en solcellsanläggning?

Nej, så länge solcellsbatteriet är korrekt installerat ökar inte brandrisken om du har en solcellsanläggning med batterilagring. 

Är det farligt att släcka en brand i en solcellsanläggning?

Nej, brandmän har den träning som krävs för att kunna släcka en brand i en solcellsanläggning på ett säkert sätt. Det viktigaste är att brandmännen ser till att stänga av solcellsanläggningen så risken för att få elstötar minimeras.

Kommer framtidens solceller vara mer eller mindre brandfarliga?

Framtidens solceller kommer sannolikt vara mindre brandfarliga än vad de är idag. Forskning utförs för att ta fram säkrare komponenter i solcellsanläggningar, och för att skapa bättre varningssystem som säger till om fel identifieras som kan innebära ökad brandrisk.

Skribent:
Dela på sociala medier