Regler för solceller: Komplett information om alla krav

av Peter Ahrberg Uppdaterad maj 05, 2024
Person som står utanför hus och förklarar saker

Många undrar över de gällande reglerna för solceller, både när det gäller installation, bygglov, skatter och solel. I denna artikel går vi igenom allt du behöver veta för att få en klar bild av situationen.

Bygg- och monteringsregler

När du planerar att installera solceller finns det bygg- och monteringsregler som måste följas. Dessa regler täcker allt från eventuellt bygglov till installation och montering.

Bygglov

Följer solcellerna takets form och lutning samt installeras ovanpå taket är det sällsynt att du som husägare behöver ansöka om bygglov för att få installera solceller. Har huset däremot ett kulturhistoriskt värde eller ligger i ett område av totalförsvarets intresse kan bygglov för solceller krävas.

Det finns också tillfällen då området huset ligger i har regler som förbjuder installation av solceller och även då är bygglov nödvändigt.

Solcellsinstallation

När det kommer till solcellsinstallationer måste man förhålla sig till Elsäkerhetsverkets regler som säger att installationen måste göras av en behörig elektriker som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

Faktum är att det är straffbart att utföra installationen själv om du inte har rätt behörighet, detta på grund av riskerna för brand och andra skador.

Skatteregler

När du har en privat solcellsanläggning kommer du sälja delar av din producerade solel. När du gör det behöver du förhålla dig till de skatteregler som finns såsom kapitalskatt, moms och energiskatt.

Det finns också en skattereduktion för grön teknik du kan dra nytta av i samband med solcellsinstallationen.

Grönt avdrag

Som privatperson kan du ta del av skatteavdraget för grön teknik vilket ger dig en skattereduktion på 20 % vid installation av solceller och 50 % vid installation av solcellsbatterier. Skattereduktionen gäller på totalbeloppet både för material och installation och på max 50 000 per år och person.

För att kunna ta del av avdraget behöver installationen göras på ett korrekt sätt och av ett behörigt företag. När det kommer till solceller gäller avdraget enbart för anläggningar anslutna till det allmänna elnätet.

Avdraget för solcellsbatterier gäller enbart när det är egenproducerad el som lagras. Du kan alltså inte ta del av avdraget om du ansluter batteriet mot en nätutjämningstjänst såsom CheckWatt.

Regler för att sälja solel

När du producerar egen solel säljer du överskottet till ditt elbolag automatiskt. Detta gör du skattefritt på inkomster under 40 000 kr. Redovisar du en större inkomst från såld solel än så beskattas du med en kapitalskatt på 30 %, men bara på beloppet över 40 000 kr.

Som privatperson överstiger man dock sällan schablonavdraget.

Regler för moms

När du säljer solel som privatperson behöver du momsregistrera dig först när din årliga försäljning av solel överstiger 80 000 kr. Företag som producerar egen el som används i en momspliktig verksamhet är direkt momspliktiga. Som företagare betalar du alltså alltid moms på såld solel.

Regler för energiskatt

Du som är mikroproducent av solel med en solcellsanläggning på under 500 kW behöver inte betala någon energiskatt. Anläggningar som är större än så är skattskyldiga att betala energiskatt, denna kan dock reduceras i vissa fall.

En normalstor solcellsanläggning är på ca 10 kW, så inga privatpersoner med solceller på taket behöver betala energiskatt. Den skatten är till för företag med stora solcellsparker som producerar solkraft i mycket stor skala.

Vanliga frågor

Här nedan svarar vi på de vanligaste frågorna om regler för solceller.

Vilka regler finns för solceller?

Sammanfattat finns två typer av regler för solceller: byggregler och skatteregler. Byggregler handlar om saker som bygglov och hur anläggningen får installeras, medan skatteregler främst handlar om avdrag, moms och energiskatt.

Vilka regler gäller för installation av solceller på K-märkta byggnader?

Vill du installera solceller på en K-märkt byggnad behöver du ansöka om bygglov. Bygglovet kan exempelvis godkännas, men även få avslag om solcellerna exempelvis ändrar byggnadens utseende för mycket.

För att få ett godkänt bygglov kan du exempelvis välja solceller i samma färg som taket, exempelvis röda solceller på ett rött tak, alternativt välja att ha solcellerna på marken.

Vilka regler gäller för solceller med stickpropp?

Solceller med stickpropp kan överbelastas och i värsta fall orsaka brand. De är därför i princip inte tillåtna i Sverige. Det är enligt lag tillåtet att ha solceller med stickpropp men de rekommenderas inte.

För att kunna använda stickpropp behöver du säkerställa att anläggningen är rätt dimensionerad. Du behöver också ha kunskaper och behörighet för att kunna göra en riskbedömning vilket få privatpersoner har.

Varierar regler för solceller internationellt sett?

Ja, reglerna för solcellsanläggningar varierar betydligt mellan olika länder och regioner runt om i världen. Dessa variationer kan bero på en rad faktorer däribland klimatförhållanden, politiska beslut, skattesystem, subventioner, byggregler och så vidare.

Skribent:
Dela på sociala medier